Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν βιομηχανίες με σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

- Συμβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας της υποψήφιας επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό και εθνικό επίπεδο.

- Βιομηχανικές επενδύσεις και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού την τελευταία πενταετία.

- Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών.

- Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.

- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.