Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό. Τα προϊόντα τους πρέπει να απευθύνονται σε επιχειρήσεις (Β2Β) και όχι σε καταναλωτές.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

- Ύψος και διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη και αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο εργασιών.

- Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας.

- Στάδιο διεθνοποίησης και στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής.

- Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός.

- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.