Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα και έχουν διακεκριμένη επιχειρηματική παρουσία.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

- Εθνική και κοινωνική προσφορά της επιχείρησης στην Ελλάδα.

- Επίτευξη υψηλών στόχων, ηγεσία, και διακεκριμένη παρουσία της επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

- Εξαιρετική εμπορική, παραγωγική και τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης που υπερβαίνει ή οδηγεί τον ανταγωνισμό.

- Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.

- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.