Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

- Σπουδαιότητα και χρησιμότητα της καινοτομίας που ενσωματώνει το προϊόν.

- Πρωτοτυπία της καινοτομίας σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

- Οφέλη που προκύπτουν για τον πελάτη από την υιοθέτηση του καινοτόμου προϊόντος.

- Προστασία της καινοτομίας από τον ανταγωνισμό.

- Διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας.

- Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος και μελλοντικές προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.