Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν νεοφυείς παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα την τελευταία τριετία.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

- Η βιωσιμότητα και η εμπειρική τεκμηρίωση της επιχειρηματικής ιδέας που δημιούργησε τη νεοφυή επιχείρηση.

- Η ύπαρξη ενός οργανωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

- Η ικανότητα προσέλκυσης επενδυτών και κεφαλαίου για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχείρησης.

- Η εμπορική, παραγωγική και τεχνολογική ανάπτυξη της νεοφυούς παραγωγικής επιχείρησης και ο βαθμός εξωστρέφειας στις αγορές της αλλοδαπής.

- Η συνεισφορά της νεοφυούς επιχείρησης σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

- Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.

- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.