Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επώνυμα προϊόντα προσωπικής και οικιακής φροντίδας που παράγονται στην Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

- Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέλιξη τους στην Ελλάδα ή και σε σημαντικές αγορές της αλλοδαπής.

- Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.

- Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές και δίκτυα διάθεσης της Ελλάδας και σημαντικών αγορών της αλλοδαπής.

- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.