Η Πειραιώς Factoring, θυγατρική 100% του Ομίλου Πειραιώς παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών factoring στις επιχειρήσεις  στην εγχώρια και  διεθνή αγορά, χρηματοδοτώντας τις απαιτήσεις τους, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση και συνεχή αξιολόγηση της φερεγγυότητας υφισταμένων ή νέων συνεργασιών και παρέχοντας  ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

Η Πειραιώς Factoring  πέτυχε το 2016, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αύξηση του κύκλου εργασιών της και  της κερδοφορίας της κατά 20% σε €9,1 εκατ.  ενώ παράλληλα μείωσε  το NPLS ratio της εταιρείας σε ακόμα χαμηλότερο ποσοστό, στο 4%. Παράλληλα πέτυχε παγκόσμια διάκριση από το διεθνή οργανισμό Factors Chain International (FCI) καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Το 2017 η Πειραιώς Factoring Α.Ε θα κλείσει με αύξηση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας της, διατηρώντας το χαμηλό ποσοστό επισφαλειών.  Η υλοποίηση του στόχου βασίστηκε στη στήριξη  των οικονομικά υγιών και δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας τους συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.